Taksäkerhet enligt konstens alla regler

Taksäkerhet innefattar många olika saker. För dem som arbetar på taket, oavsett om det är fastighetsskötare, montörer, sotare eller plåtslagare, bör det finnas utrustning som är dimensionerad för utrymmet i fråga, och alla säkerhetsanordningar ska hålla viss standard. Gångbryggor, infästningsanordningar och takstegar måste vara utformade så att riskerna minimeras. Man måste ha tillträde till taket på ett säkert sätt. Den som projekterar byggnader och tak måste också se till att arbetsmiljölagen följs och måste ta hänsyn till de aktiviteter som kan bli aktuella på taket.

Aktiviteter på taket

Det som händer på taket kan vara väldigt skiftande saker, som man kanske inte tänker på. Det kan vara besiktning, reparationer och underhåll av både tak, skorsten, ventilation och imkanal. Ibland kan man behöva ta bort döda djur. Brandskyddskontroll, service av solpaneler, sotning och takskottning är andra aktiviteter, och ibland kan det gälla montering av armaturer, skyltar och antenner. Takrännorna ska också ses över och rensas. Många olika yrkesgrupper är representerade när det gäller arbeten som utförs på ett tak, och alla arbetsuppgifter på taket kräver fullgod taksäkerhet.

Rapportering av bristande taksäkerhet

Fastighetsägaren har ansvar för att utrustningen är i bra skick och följer lagens krav, men tyvärr har det visat sig att reglerna om taksäkerhet ofta efterlevs dåligt. Våren 2015 kom det en ny branschstandard som bland annat redovisar minimikrav på anordningar och föreslår metoder för att man ska kunna vara kontinuerligt säkrad vid förflyttning på tak. Säkerhetskraven ställs numera för dem som utför takskottning, byggnads- eller anläggningsarbeten på tak. Annars kan man få betala sanktionsavgifter, enligt AFS 1999:03.

Länge har man efterlyst att det ska vara obligatorisk kontroll på taksäkerhetsutrustning, men tyvärr har inte regeringen godkänt det förslaget. Därför har TSK, Taksäkerhetskommittén, utarbetat ett frivilligt rapporteringssystem. Arbetar man på ett tak och får se exempel på bristande taksäkerhet, rapporterar man om det till fastighetsägaren och byggnadsnämnden.

Fördelarna med detta system är att det ger trovärdighet vid besiktningar och att alla fastighetsägare behandlas lika. Dessutom minskar man byggnadsnämndens arbete med kontroller vid rapportering.