Taksäkerhet uppnås genom utbildning

De som jobbar på tak måste vara insatta i alla säkerhetsföreskrifter så att de inte råkar ut för olyckor eller ohälsa i arbetet. När det gäller taksäkerhet bör man också ha utbildning om aktuell branschstandard, som i sin tur dels bygger på föreskrifter från Arbetsmiljöverket och dels på nya svenska och europeiska standarder.

Alla som har gått en utbildning i taksäkerhet före 2015 behöver uppdatera sina kunskaper, så att de känner till de nya reglerna. Det gäller till exempel säkerhetsfrågor och nya krav när det gäller markstege, skyddsräcken och snörasskydd, förankringsanordningar, arbetsplattformar och tillträde till vind. Det gäller också kompletteringsbehov för taksäkerheten på både befintliga och nya tak. För alla som kommer i kontakt med frågor om taksäkerhet erbjuder vi uppdaterad utbildning.

Med vårt stora engagemang vill vi sätta fokus på hur viktigt det är att alla som jobbar på taket har nödvändig kompetens om lagar och regler, så att de själva kan påtala brister. Långt ifrån alla fastighetsägare lever upp till sina skyldigheter, och därför är det viktigt för oss att både nya och gamla i branschen kan på peka brister efter vår taksäkerhetsutbildning.

Arbetsgivaransvar och projektörsansvar

Vem ska då utbilda sig hos oss? Deltagarna har redan viss kunskap och erfarenhet av takarbete. De som arbetar med själva montaget av taksäkerhetsustrustning, de som utför takmålning, reparationer eller annan yrkesverksamhet på taket, arkitekter och de som projekterar för taksäkerhet behöver alla utbildning. Även sådana yrkesgrupper som sotare eller fastighetsskötare berörs av de motsvarande högre och tydligare kraven från Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaransvaret avser åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall, enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. 2-2a §§. Bristande säkerhetsåtgärder kan leda till att man får betala sanktionsavgifter, enligt AFS 1999:03.

Projektörer, arkitekter och konstruktörer måste beakta arbetsmiljön både när det gäller byggskedet och när det gäller det framtida brukandet. Detta anges i Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 §. De måste ta ansvar för att alla taksäkerhetsanordningar är utformade och dimensionerade så att riskerna minimeras.

Mer om taksäkerhet utbildningens innehåll

I vår taksäkerhet utbildning pratar vi mycket om fallskydd. För oss innebär fallskydd i första hand att eliminera risken helt, därefter förebygga risken för olyckor, och i sista hand skydda personen.
Vi jobbar efter dessa stegen:

  1. För att eliminera risken för fall så kolla att dem kollektiva fallskydden är på plats som skyltning, nät, räcken och avspärrningar.
  2. För att förebygga risken för att fallskyddsutrustning används felaktigt så är det bra om det finns ett fast system installerat som plattformar, stegar, skorstenar eller liknande.
  3. För att den personlig skyddsutrustningen ska skydda personen som bär utrustningen på bästa möjliga sätt är det viktigt att den är speciellt anpassad efter personen. Det är också A och O att personen är utbildad och har god kännedom om hur utrustningen ska användas.

I vår utbildning om taksäkerhet ingår också en gruppövning i riskanalys med redovisning och diskussion. Dessutom ingår praktiska övningar med taksäkerhetsprodukter.

Vi arbetar aktivt för att alla gällande regler för taksäkerhet ska efterlevas, och utbildning hos oss är ett steg på vägen. Välkommen!